Aktualności
Strona główna | Aktualności
Informator o zawodach szkolnictwa branżowego
Informacja z dnia: 2021-02-12

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego – kolejne źródło wiedzy o zawodach dla tych, którzy chcą kontynuować edukację po szkole podstawowej w technikum lub branżowej szkole I stopnia, i nie tylko… (do pobrania poniżej).

Informator został przygotowany w formie elektronicznej, a adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Informatorze opisuje zawody zgodnie z KLSYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO, czyli tzw. zawody szkolne, w których uczą szkoły ponadpodstawowe kształcenia zawodowego, czyli technika, branżowe szkoły I stopnia oraz szkoły policealne.

W spisie treści znajduje się szczegółowy opis 219 zawodów przyporządkowanych do 32 branż i ułożonych alfabetycznie. W każdej z branż wyszczególniono określone zawody, wystarczy kliknąć na nazwę zawodu i mamy dostęp do opisu.

Każdy zawód jest opisany zgodnie z następującym schematem:

 • Nazwa zawodu i poziom PRK
 • Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie i informacja, w jakim typie szkoły można się kształcić
 • Główne zadania i czynności zawodowe
 • Predyspozycje do wykonywania zawodu
 • Warunki pracy
 • Możliwości pracy w zawodzie
 • Ścieżki kształcenia w zawodzie
 • - ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych
 • - ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych
 • Orientacyjna mapa szkół prowadzących kształcenie w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Trochę informacji szczegółowych:

KLSYFIKACJĘ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO można znaleźć w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie to wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji.

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży.

W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jeden zawód nauczany w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Są to zawody nauczane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia kształcenie jest prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia, ponieważ w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I i II stopnia wyodrębniono wspólną pierwszą kwalifikację. W branżowej szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

Szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe w powiecie chojnickim zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego:

 • Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6
 • Technikum nr 1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11
 • Technikum nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1
 • Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach
 • Zespól Szkół w Brusach
 • Zespół Szkół nr 2 im. św. Józefa – Patrona Rzemieślników w Chojnicach
 • Zespół Szkół im. Augustyna Szpręgi w Malachinie
 • Policealna Szkoła Medyczna w Chojnicach
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach

 Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy