Aktualności
Strona główna | Aktualności
Absolwent na rynku pracy - otwarte dni Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
Informacja z dnia: 2020-02-14

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „ABSOLWENT NA RYNKU PRACY – OTWARTE DNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHOJNICACH” XI EDYCJA 2020 

 
I. Uczestnicy projektu

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu chojnickiego. 

II. Rekrutacja

1. Wystosowanie zaproszeń udziału w projekcie do szkół ponadpodstawowych  z terenu powiatu chojnickiego.

2. Zamieszczenie informacji o rekrutacji do projektu na platformie internetowej Sieci Wsparcia Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim. 

III. Cel główny projektu

Kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw w planowaniu kariery zawodowej oraz podniesienie jej świadomości na temat szans i możliwości aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy 

IV. Korzyści dla uczestników projektu

1. Zdobycie wiedzy z zakresu:

1)  Sytuacji na lokalnym rynku pracy,
2) Pomocy urzędu pracy w:
➢ podjęciu zatrudnienia
➢ podjęciu działalności gospodarczej
➢ podjęciu stażu
➢ podjęciu szkolenia

2. Możliwość zaprezentowania swojej wizji aktywności zawodowej i budowania ścieżki kariery poprzez udział w konkursie. 
 
 V.  Plan działań: 

L.p. Działanie Zakres Termin Osoba/y odpowie-dzialna/e 
1. Składanie prac konkursowych w ramach X edycji projektu  Prace konkursowe: 15minutowa prezentacja multimedialna   od 1 do 31 stycznia br.  Koordynator projektu/ opiekunowie grup 
2. Rekrutacja do dnia        28 lutego br. Zaproszenie do udziału w XI edycji projektu wszystkich szkół ponadpodstawowych  z terenu powiatu chojnickiego od 14 do 28 lutego br.  Koordynator projektu/ przedstawiciele szkół 
3. Posiedzenie komisji konkursowej - rozstrzygnięcie konkursu w ramach  X edycji projektu Wyłonienie zwycięskich  prac konkursowych (ocena prezentacji multimedialnych)  luty br.  Koordynator projektu/Komisja Konkursowa 
4.  Spotkanie w PUP Chojnice  z przedstawicielami szkół zainteresowanymi udziałem w XI edycji projektu oraz Powiatowym Konsultantem ds. doradztwa edukacyjnozawodowego i Dyrektorem Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego 

- przybliżenie istoty projektu - możliwości lokalowe i organizacyjne PUP
- potrzeby i oczekiwania przedstawicieli szkół
- rozdanie deklaracji uczestnictwa
- termin zwrotu deklaracji: 31 marca br. 

od 13 do 31 marca br.  Koordynator projektu/ przedstawiciele szkół/Powiatowy Konsultant ds. doradztwa edukacyjnozawodowego i Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego 
5. Spotkanie podsumowujące X edycję projektu  1. Prezentacja podsumowująca projekt 
2. Prezentacja zwycięskich prac konkursowych 
3. Wręczenie nagród i podziękowań
27 marca br. podczas PTP  Dyrekcja PUP/Uczniowie zwycięskich prac/Koordynator projektu/Dyrekcja szkół/ Powiatowy Konsultant ds. doradztwa edukacyjnozawodowego i Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego 
6. Ustalenie ostatecznej liczby uczestników XI edycji projektu  Akceptacja założeń XI edycji projektu przez Dyrekcję PUP 2 kwietnia br.  Koordynator projektu
7. Pismo informujące o zakwalifikowaniu do XI edycji projektu  Propozycja terminów zajęć warsztatowych 17 kwietnia br. Koordynator projektu/przedstawiciele szkół
8. Zajęcia warsztatowe  według załącznika – Zakres zajęć warsztatowych wrzesień październik br.  Koordynator projektu/ Pracownicy CAZ 
9. Składanie prac konkursowych w ramach XI edycji projektu  Prace konkursowe: 15minutowa prezentacja multimedialna  30 dni od udziału w warsztatach  Koordynator projektu/ opiekunowie grup
10. Udział uczestników projektu w przedsięwzięciach PUP Chojnice 

Uczestnictwo w:

- Dniu Promocji Indywidualnej  Działalności Gospodarczej, 
-Powiatowych Targach Pracy. 

Terminy PTP/IDG  Koordynator projektu we współpracy z koordynatorem        Dnia IDG oraz PTP
11. Posiedzenie komisji konkursowej - rozstrzygnięcie konkursu w ramach XI edycji projektu  Wyłonienie zwycięskich  prac konkursowych (ocena prezentacji multimedialnych) grudzień br.  Koordynator projektu/ Komisja Konkursowa
12. Spotkanie podsumowujące XI edycję projektu 

1.Prezentacja podsumowująca projekt

2. Prezentacja zwycięskich prac konkursowych

3. Wręczenie nagród i podziękowań

styczeń 2021 r.  Koordynator projektu/Uczniowie zwycięskich prac/Dyrekcja PUP/ Dyrekcja szkół/ Powiatowy Konsultant ds. doradztwa edukacyjnozawodowego i Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego
13. Sprawozdawczość Comiesięczna informacja dla Zastępcy Dyrektora  wrzesień październik br.  Koordynator projektu
14. Opracowanie broszury podsumowującej XI edycję projektu  Upowszechnienie broszury po akceptacji Dyrekcji PUP   luty 2021 r.  Koordynator projektu

 Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy