Aktualności
Strona główna | Aktualności
Harmonogram działań ósmoklasisty / gimnazjalisty
Informacja z dnia: 2019-03-11

HARMONGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY/GIMNAZAJALISTY

czyli elektroniczny system naboru w powiecie chojnickim

Nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego na rok szkolny 2019/2020

Działania i terminy, które kandydat ósmoklasista/gimnazjalista musi wykonać i zachować biorąc udział w rekrutacji!

UWAGA!

Dla kandydatów klas ósmych i klas III gimnazjum w elektronicznym systemie naboru są przygotowane osobne miejsca logowania.

Termin

Działanie

Od 13 maja

do 18 czerwca

2019 roku

Kandydat zakłada w macierzystej szkole swoje konto w Systemie wchodząc na stronę internetową: www.chojnice.edu.com.pl/Kandydat

W przypadku braku możliwości założenia konta w macierzystej szkole kandydat zakłada konto w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej powiatu chojnickiego, którą wybrał jako pierwszą albo w innym miejscu mającym dostęp do Internetu.

Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę klas (oddziałów) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego ( lista preferencji).

Kandydat drukuje wniosek z systemu.

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenia i dokumenty kandydat zanosi do szkoły, w której wybrał klasę (oddział) jako pierwszą – jest to szkoła pierwszego wyboru.

Kandydacie! Jeżeli posiadasz zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów powinieneś dołączyć je do podania.

do 19 czerwca 2019 r.

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

Od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 

Kandydat poprzez indywidualne konto wprowadza do systemu oceny i inne osiągniecia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.

Kandydat składa wymagane dokumenty: kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz inne dokumenty świadczące o szczególnych osiągnięciach do szkoły pierwszego wyboru.

05 lipca 2019 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14.00

Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca. Kandydat*, potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz inne wymagane przez szkołę dokumenty.

Uwaga!

Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Oznacza to, że kandydat będzie mógł ubiegać się o przyjęcie, wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego posiadających wolne miejsca.

12 lipca 2019 r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły przez

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdzają na stronie internetowej systemu lub w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, gdzie pozostały wolne miejsca.

Następnie zgłaszają się do wybranej szkoły i składają wymagane do przyjęcia dokumenty w ramach rekrutacji uzupełniającej.

od 12 lipca 2019 r.

do 08 sierpnia 2019 r.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu

rekrutacyjnym - art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art.

20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4,

art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.


Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 12 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

16 sierpnia 2019 r.

godz.10.00

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata

pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/

gimnazjalnego.

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu

rekrutacyjnym - art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art.

20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4,

art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.

od 29 sierpnia 2019 r.

do 25 września 2019 r.

*Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

  • branżowych szkół I stopnia oraz techników, muszą spełniać wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu lub kierunku kształcenia. W szkołach branżowych I stopnia, w których kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców kandydat musi złożyć oświadczenie pracodawcy potwierdzające miejsce praktyki zawodowej.

Opracowanie

Alina Urbańska

powiatowy konsultant ds. doradztwa

edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy