Aktualności
Strona główna | Aktualności
Oferta edukacyjna szkół powiatu chojnickiego na rok szkolny 2019/2020
Informacja z dnia: 2019-03-11

Przedstawiamy ofertę kształcenia na rok szkolny 2019/2020 skierowaną do tegorocznych absolwentów klas ósmych i klas III gimnazjum szkoły podstawowej.

Oferta szkół kształcenia zawodowego powiatu chojnickiego, które biorą udział w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim", w branżach kluczowych ICT i elektronika oraz transport, logistyka i motoryzacja.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf - Pomorski” w Chojnicach (od 31.08.19 r. – Technikum nr 1 w Chojnicach)

Technikum nr 1 w Chojnicach  kształci w następujących zawodach:

 • Technik mechatronik (zawód objęty projektem unijnym)

 • Technik elektronik (zawód objęty projektem unijnym)

 • Technik informatyk

 • Technik budownictwa

 • Technik elektryk

 • Technik mechanik

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W roku szkolnym 2019/2020 Technikum nr 1 w Chojnicach planuje uruchomić kształcenie w siedmiu zawodach, tych samych dla absolwentów klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej, w 5 klasach technikum 4-letniego (absolwenci gimnazjum) i 5 klasach technikum 5-letniego (absolwenci klasy VIII):

 

Zawód

 

 

Liczba

oddziałów

 

Liczba

uczniów *

 

Przedmioty

rozszerzone

 

Przedmioty

punktowane

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

0,5

 

16

 

matematyka

oraz jeden z:

fizyka,

geografia,

informatyka

 

język polski,

matematyka,

obowiązkowy język obcy

nowożytny,

informatyka

technik mechanik

0,5

16

technik mechatronik

1

32

technik elektryk

0,5

16

technik elektronik

0,5

16

technik informatyk

1

32

technik budownictwa

1

32

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa – Patrona Rzemieślników w Chojnicach (od 31.08.19 r. - Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach)

ZSP nr 2 w Chojnicach  kształci w następujących zawodach dla absolwentów klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej:

 • mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik (lakiernik samochodowy), technik pojazdów samochodowych (zawody objęte projektem unijnym)

Zawody na poziomie technikum (Technikum nr 4)

 • Technik pojazdów samochodowy

Zawody na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia

 • Fryzjer

 • Kucharz

 • Sprzedawca

 • Stolarz

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 

Klasa wielozawodowa w zawodach np. :

 • cukiernik

 • elektromechanik

 • elektryk

 • krawiec

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • monter sieci i instalacji sanitarnych

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • murarz - tynkarz

 • piekarz

 • rolnik

 • tapicer

 • wędliniarz (przetwórca mięsa)

 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

• Kucharz

• Asystent fryzjera

• Pracownik pomocniczy krawca, mechanika, ślusarza, stolarza.

 

Korzyści płynące dla uczniów, którzy zdecydują się podjąć naukę w zawodach objętych projektem unijnym „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim":

1. W zakresie wsparcia uczniów:

 • dodatkowe staże i praktyki zawodowe u pracodawców (środki finansowe dla uczniów 500 zł – wg wytycznych do projektu),

 • dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych,

 • zajęcia laboratoryjne,

 • uzyskanie dodatkowych uprawnień w branży ICT i elektronika oraz motoryzacja np. zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. B,

 • doposażenie pracowni specjalistycznych,

 • udział w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

2. W zakresie współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

 • uczelniami wyższymi np.: Politechnika Koszalińska (zajęcia laboratoryjne, wyjazdy studyjne, wsparcie merytoryczne nauczycieli i uczniów, rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów),

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach,

 • Pracodawcami Pomorza.

 

3. W zakresie współpracy z pracodawcami:

 • organizacji praktyk,

 • organizacji staży, kursów,

 • zawierania porozumień i tworzenie klas patronackich,

 • wsparcia  merytorycznego uczniów,

 • tworzenia szkolnych programów nauczania,

 • organizacji konkursów, olimpiad i turniejów,

 • organizacji targów,

 • przeprowadzania egzaminów czeladniczych.

 

Zespół Szkół w Chojnicach

Dla absolwentów klas VIII szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2019/2020 proponuje naukę w:

 • czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich,

w klasach z rozszerzonym programem nauczania:

A. język polski – historia – język angielski lub niemiecki

B. biologia – chemia – język angielski lub niemiecki

C. język polski – biologia – język angielski lub niemiecki

D. matematyka – fizyka – język angielski lub niemiecki

E. geografia – wiedza o społeczeństwie – język angielski lub niemiecki

 

 • pięcioletnim Technikum im. Stefana Bieszka,

w zawodach:

Technik ekonomista

kwalifikacja K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

kwalifikacja K2 Prowadzenie rachunkowości.

 

Technik informatyk

Kwalifikacja K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.

 

Technik handlowiec

Kwalifikacja AU.20 Prowadzenie sprzedaży.

Kwalifikacja AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.

 

Dla absolwentów klas III gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 proponuje naukę w:

 

 • trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich, w klasach z rozszerzonym programem nauczania:

 

A. język polski – historia – język angielski lub niemiecki

B. biologia – chemia – język angielski lub niemiecki

C. język polski – biologia – język angielski lub niemiecki

D. matematyka – fizyka – język angielski lub niemiecki

E. geografia – wiedza o społeczeństwie – język angielski lub niemiecki

 

 • czteroletnim Technikum im. Stefana Bieszka,

w zawodach:

Technik ekonomista

kwalifikacja K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

kwalifikacja K2 Prowadzenie rachunkowości.

 

Technik informatyk

Kwalifikacja K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.

 

Technik handlowiec

Kwalifikacja AU.20 Prowadzenie sprzedaży.

Kwalifikacja AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.

 

 

Technikum nr 2 w Chojnicach

NOWOŚĆ !!! TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (5-cio letnie technikum, dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej)

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 

Technik logistyk (ponadpodstawowa 5-letnie i ponadgimnazjalna 4-letnie)

Kwalifikacje:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

Możliwość wyboru kształcenia się w zawodzie TECHNIK LOGISTYK W FORMIE TRADYCYJNEJ LUB PROFILOWANEJ MUNDUROWEJ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - z elementami dietetyki (ponadpodstawowa 5-letnie i ponadgimnazjalna 4-letnie)

Kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

TECHNIK EKONOMISTA (ponadpodstawowa 5-letnie i ponadgimnazjalna 4-letnie)

Kwalifikacje:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Możliwość wyboru kształcenia się w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA W FORMIE TRADYCYJNEJ LUB PROFILOWANEJ PRAWNO – MUNDUROWEJ

 

Technik rolnik (ponadpodstawowa 5-letnie i ponadgimnazjalna 4-letnie)

Kwalifikacje:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

 

Technikum nr 3 w Chojnicach

Technikum nr 3 w Chojnicach w roku szkolnym 2019/2020 oferuje zarówno absolwentom klas III gimnazjum jak i klas VIII szkoły podstawowej naukę w zawodach:

Technik organizacji reklamy (Technik reklamy)

Technik obsługi turystycznej (Technik organizacji turystyki)

Technik hotelarstwa

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik fotografii i multimediów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie (od 31.08.19 r. - Zespół Szkół w Malachinie)

TECHNIKUM IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : języki obce angielski i niemiecki, przedmioty w zakresie rozszerzonym język obcy i jeden z przedmiotów : geografia, biologia lub chemia, fizyka, historia, język polski, praktyki zawodowe w trzeciej klasie 6 i 4 tygodniowe z możliwością praktyk zagranicznych, kształci w zawodach:

 • Technik informatyk

 • Technik ekonomista

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : ukończenie szkoły daje gwarancje zatrudnienia oraz możliwość dalszego kształcenia w liceum dla dorosłych, języki obce do wyboru: angielski lub niemiecki, praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, przedmioty teoretyczne zawodowe z wyjątkiem klasy wielozawodowej odbywają się w szkole, możliwość dodatkowych kursów, wycieczek dydaktycznych, wizyt studyjnych, staży i stypendiów finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego i UE. Oferowane zawody:

 • sprzedawca

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • stolarz

 • ślusarz

 • wielozawodowa w tym np. kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca mechanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie itd – zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w ramach kursów w CKZiU w Chojnicach

 

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach (od 31.08.19 r. - Zespół Szkół w Brusach)

W skład ZSP w Brusach wchodzą: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego.

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, młodzież może kształcić się tutaj w klasach o profilu humanistycznym, biologiczno– chemicznym, oraz matematyczno–geograficznym. W poszczególnych rocznikach profile tworzone są zgodnie z preferencjami uczniów. W tym roku powyższe klasy będą utworzone zarówno dla absolwentów 3 klas gimnazjalnych jak i absolwentów 8 klas podstawowych.

Szkoła Branżowa I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego oferuje możliwość kształcenia we wszystkich zawodach, warunkiem jest znalezienie miejsca praktyki.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa w Chojnicach

Oferta na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Klasa

Przedmioty wiodące

Przedmioty uzupełniające

Liczba miejsc

Humanistyczna (pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu)

Język obcy – j. angielski, (j. niemiecki – w przypadku co najmniej 7 uczniów)

Język polski

Historia

Wiedza o społeczeństwie w praktyce

32

Biznesowa

Matematyka

Geografia

Ekonomia w praktyce

32

Inżynieryjna

Matematyka

Fizyka

Informatyka w zastosowaniu

32

Medyczno - przyrodnicza

Biologia

Chemia

 

64

Oferta na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa

Przedmioty wiodące

Liczba miejsc

Humanistyczna (pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu)

Język obcy – j. angielski, (j. niemiecki – w przypadku co najmniej 7 uczniów)

Język polski, historia

Przedmiot uzupełniający: Wiedza o społeczeństwie w praktyce

32

Matematyczno – geograficzna

Matematyczno – informatyczna

Matematyka, geografia

Matematyka, informatyka

16

16

Matematyczno – fizyczna

Matematyka, fizyka

godz. dyrektorskie – Informatyka (programowanie)

32

Biologiczno – chemiczna

Biologia, Chemia

64

 

Liceum Ogólnokształcącą im. Wincentego Pola w Czersku

LO w Czersku prowadzi nabór do dwóch klas dla absolwentów klas ósmych i do dwóch klas dla absolwentów klas III gimnazjum o następujących profilach:

KLASA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

Przedmioty rozszerzone: j. obcy, biologia i chemia;

 

KLASA UNIWERSYTECKA

Przedmioty rozszerzone: j. obcy, j. polski, matematyka i geografia.

Wszystkie zawody z oferty kształcenia na rok szkolny 2019/2020 zostały opisane w KATALOGU ZAWODÓW dostępnym na tej Platformie Internetowej pod linkiem: http://www.swdz-chojnice.pl/7/22_katalog_zawodow.html

                                                                                                   Opracowanie

Alina Urbańska

 powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy