Katalog zawodów
Strona główna | Katalog zawodów
Informacje ogólne - katalog zawodów w Powiecie Chojnickim - opracowany na postawie przepisów prawa obowiązujących od 1 września 2019 roku

KATALOG ZAWODÓW prezentuje wszystkie zawody, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe przez szkoły powiatu chojnickiego, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Został opracowany na podstawie branż i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy:

Od roku szkolnego 2019/2020 w:

a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b) semestrze I szkoły policealnej,
c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d) klasie I pięcioletniego technikum,

Od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Przyporządkowano je do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych.

Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:

1) branża audiowizualna (AUD);
2) branża budowlana (BUD);
3) branża ceramiczno-szklarska (CES);
4) branża chemiczna (CHM);
5) branża drzewno-meblarska (DRM);
6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);
7) branża elektroenergetyczna (ELE);
8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);
9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);
10) branża górniczo-wiertnicza (GIW);
11) branża handlowa (HAN);
12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);
13) branża leśna (LES);
14) branża mechaniczna (MEC);
15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);
16) branża metalurgiczna (MTL);
17) branża motoryzacyjna (MOT);
18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO);
19) branża ogrodnicza (OGR);
20) branża opieki zdrowotnej (MED);
21) branża poligraficzna (PGF);
22) branża pomocy społecznej (SPO);
23) branża przemysłu mody (MOD);
24) branża rolno-hodowlana (ROL);
25) branża rybacka (RYB);
26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL);
27) branża spożywcza (SPC);
28) branża teleinformatyczna (INF);
29) branża transportu drogowego (TDR);
30) branża transportu kolejowego (TKO);
31) branża transportu lotniczego (TLO);
32) branża transportu wodnego (TWO).

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie to wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji.

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży.

W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jeden zawód nauczany w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Są to zawody nauczane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia kształcenie jest prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia, ponieważ w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I i II stopnia wyodrębniono wspólną pierwszą kwalifikację. W branżowej szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

Szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe w powiecie chojnickim zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego:

  • Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6
  • Technikum nr 1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11
  • Technikum nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1
  • Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach
  • Zespól Szkół w Brusach
  • Zespół Szkół nr 2 im. św. Józefa – Patrona Rzemieślników w Chojnicach
  • Zespół Szkół im. Augustyna Szpręgi w Malachinie
  • Policealna Szkoła Medyczna w Chojnicach
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach
trendy na rynku pracy