O Programie

„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim"

 

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, została zawarta w Gdańsku w dn. 09.11.2016 r. Projekt obejmuje następujące szkoły: Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach.

Przedmiotem projektu jest wspieranie i dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego, w tym programów nauczaniu na poziomie ponadgimnazjalnym, do potrzeb gospodarki w 3 branżach: Zdrowie i srebrna gospodarka; ICT i elektronika; Transport, logistyka i motoryzacja.

Głównym celem jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Chojnickim, a tym samym podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim podniesieniu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów: Medyczno-Społecznego ZSP w Chojnicach (zawody: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, protetyk słuchu, technik dentystyczny), ZSP nr 1 w Chojnicach (zawody: technik elektronik, technik mechatronik) oraz ZSP nr 2 w Chojnicach (zawody: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik), m.in. poprzez udział w stażach i praktykach, kursach/warsztatach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewniając jednocześnie dostęp do technologii i usług cyfrowych, co przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy.

Projekt koncentruje się na wspieraniu dostosowania kierunków kształcenia zawodowego, w tym programów nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym, do potrzeb gospodarki. Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, m.in. poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewniając jednocześnie dostęp do technologii i usług cyfrowych, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w szczególności obejmujące kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże i praktyki. Podczas realizacji projektu będzie miała miejsce ścisła współpraca szkół z pracodawcami i środowiskiem akademickim.

Wartość projektu wynosi 2 805 998,34 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na poziomie 90% – 2 525 398,51 zł. Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2020 r.

trendy na rynku pracy