Vademecum doradcy
Strona główna | Aktualności
Przykłady zagadnień tematycznych z doradztwa zawodowego realizowanych na różnych przedmiotach szkolnych

1. Język polski:

1) redagowanie dokumentów aplikacyjnych;
2) moje plany zawodowe i szkolne;
3) omawianie współczesnych zmian modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez Internet).

2. Języki obce:

1) nazwy zawodów i czynności z nimi związane;
2) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);
3) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza).

3. Wiedza o społeczeństwie:

1) funkcjonowanie rynku pracy;
2) bezrobocie;
3) samozatrudnienie;
4) biznesplan;
5) procedura rejestracyjna;
6) uproszczone formy ewidencji;
7) aktywne formy poszukiwania pracy;
8) prawo pracy;
9) praca i kształcenie w Polsce i Unii Europejskiej;
10) zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z Internetu);
11) sporządzanie Europass-CV.

4. Historia:

1) poznajemy zawody, które wykorzystują wiedzę historyczną;
2) funkcjonowanie rynku pracy w gospodarce centralnie sterowanej i rynkowej.

5.Historia i społeczeństwo:

1) wynalazki i nowe technologie jako źródło zmiany;
2) rola mediów w postępie cywilizacyjnym;
3) znaczenie dostępu do wiedzy dla rozwoju gospodarczego;
4) źródła zmiany i rozwoju gospodarczego;
5) porównanie „rewolucji” Gutenberga i rewolucji cyfrowej;
6) nowe zawody.

6. Biologia:

1) rytm dobowy aktywności człowieka –sen i czuwanie, wydajność i planowanie w realizacji zadań zawodowych;
2) harmonogram zgodny z zegarem biologicznym;
3) poznawanie zawodów, które wykorzystują wiedzę biologiczną.

6. Chemia:

1) zawody, które wykorzystują wiedzę chemiczną;
2) chemia wspomaga nasze zdrowie, posiłki i napoje regeneracyjnew pracy;
3) odżywianie mózgu –woda.

7. Informatyka:

1) wzory pism urzędowych (redagowanie dokumentów, pisanie CV);
2) gromadzenie informacji z zakresu doradztwa zawodowego;
3) wykorzystywanie komputera i TIK do rozwijania zainteresowań;
4) aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki;
5) aspekty prawne odnoszące się do stosowania TIK, dotyczące m.in.rozpowszechniania;
6) cyfrowe bezpieczeństwo ucznia i pracownika;
7) ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady (SIO, ewidencja kandydatów do pracy, rejestracja w portalach pośrednictwa pracy).

8. Matematyka:

1) poznajemy zawody, które wykorzystują wiedzę matematyczną;
2) przygotowanie do działalności gospodarczej, samozatrudnienia w zakresie rozliczeń fiskalnych, zobowiązań ZUS, US, GUS;
3) określanie prawdopodobieństwa otrzymania dotacji;
4) zawody obarczone ryzykiem zdarzeń losowych;
5) zawody związane z analizą i statystyką;
6) rachunek prawdopodobieństwa jako pretekst do rozważań o niepewności zawodowej i czynnikach zewnętrznych wpływających na osiąganie sukcesu.

9. Fizyka:
1) poznajemy zawody, które wykorzystują wiedzę z dziedziny fizyki;
2) aktywności zawodowe skoncentrowane wokół energetyki jądrowej;
3) obszary zawodów rozwojowych (ochrona środowiska, ekologia, zrównoważona gospodarka, zrównoważony rozwój).

10. Geografia:

1) praca i kształcenie w Unii Europejskiej;
2) bezrobocie;
3) zróżnicowanie gospodarcze świata, określanie zmian zachodzących na rynku pracy w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

11. W-f:

1) poznajemy zawody, które związane są ze sportem;
2) praca trenera w danej dyscyplinie;
3) przygotowanie fizyczne do testów sprawnościowych w służbach mundurowych;
4) przygotowanie do testów sprawnościowych,

11. Edukacja dla bezpieczeństwa:

1) bhp na stanowisku pracy,
2) ewakuacja.

12. Podstawy przedsiębiorczości:

1) funkcjonowanie rynku pracy,
2) bezrobocie,
3) samozatrudnienie,
4) biznesplan,
5) procedura rejestracyjna,
6) uproszczone formy ewidencji,
7) aktywne formy poszukiwania pracy,
8) czytanie ofert pracy,
9) oczekiwania pracodawców wobec pracowników,
10) podejmowanie decyzji,
11) autoprezentacja.

13. Godzina z wychowawcą:

1) kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
2) radzenie sobie ze stresem,
3) autoprezentacja,
4) wycieczki do zakładów pracy.

Źródło: Internet

trendy na rynku pracy